Soutěž iRobot

Zúčastněte se soutěže a vyhrajte robotický vysavač Roomba 870, robotický mop Braava 380 nebo robotický vytírač Scooba 450.

Chtěli byste vyhrát robotický mop Braava 380, robotický vysavač Roomba 870 nebo dokonce novinku robotický vytírač Scooba 450? Zúčastněte se naší soutěže s iRobot Road Show 2014. Jak na to? Na všech našich zastávkách stačí vyplnit jednoduchý formulář a zodpovědět správně soutěžní otázku. Tím se automaticky zapojíte do naší soutěže. Slosování o výhry proběhne na konci iRobot Road Show 2014. Pravidla soutěže najdete níže. Přejeme hodně štěstí všem soutěžícím.


Pravidla soutěže iRobot

1.     Pořadatel a organizátor soutěže: 
Certus Mercatus, s.r.o., se sídlem Praha 9 – Čakovice, Marie Podvalové 920/3, IC 27305571. 

2.     Název soutěže: 
„iRobot soutěž“ (dále jen „soutěž“). 

3.     Doba trvání: 
od 2.5.2014 do 29.9.2014 

4.     Místo konání: 
Česká republika. 

5.     Podmínky účasti: 
Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžícím“) se stává respondent, který v době trvání soutěže vyplní soutěžní formulář, má doručovací adresu na území České republiky a je starší 18 let. 

6.     Výhry: 
Výhry jsou v podobě 1x 1 ks robotického vysavače iRobot Roomba 870 a 1x 1 ks robotického vytírače iRobot Scooba 450 a 1x 1 ks robotického mopu iRobot Braava 380.
Vždy 1 ks iRobot Roomba 870 nebo 1 ks iRobot Scooba 450 nebo 1 ks iRobot Braava 380 vyhrává soutěžící, vylosovaný ze soutěžících na konci soutěže, který správně zodpověděl položenou otázku. K losování dojde po skončení iRobot Road Show 2014. 

7.     Oznámení výher: 
K oznámení výher bude použito emailu, který uvedl soutěžící v soutěžním formuláři. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím organizátora souteže do 30 dnů, ode dne rozhodnutní o výhře. 

8.     Předání výher: 
Výhry budou zaslány, po prověření nároku na výhru, do 5 dní poštou na adresu výherců, kterou výherci uvedou při oznámení výhry organizátorem. 

9.     Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: 
Vyplněním odpovědí na slosovatelný kupon a odevzdáním ho asistentům na iRobot Road Show vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. svůj výslovný souhlas pořadateli (organizátorovi): 
-     k zasílání informačních SMS týkajících se této souteže do 31. 12. 2014, 
-     k užití svých osobních údajů jak pořadatelem (organizátorem), tak i dalším zpracovatelem, se kterým pořadatel uzavře smlouvu. Těmito údaji se rozumí telefonní číslo a email k provozování této akce, telefonní číslo a email účastníka soutěže, jeho jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) výhradně pro účely distribuce výher, a to s tím, že tyto údaje budou ihned po skončení soutěže zcela zlikvidovány,
-    k užití e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení, 
-    ke zveřejnění jména, příjmení, obce bydliště, případně i fotografie výherce na  http://www.irobot.cz/, ve svých propagačních materiálech a na výherní listině. Účastníci soutěže souhlasí s tím, že v případě výhry poskytnou pořadateli svou fotografii pro účely zveřejnění v souladu s předchozí větou se záznamem obsahu odpovědí a údajů v rámci soutěžního formuláře. 
Svůj souhlas může účastník kdykoli písemně odvolat zasláním požadavku na adresu organizátora. Zasílání obchodních sdělení může zrušit i postupem stanoveným v obchodním sdělení zasílaným e-mailem. 

10.     Další důležité podmínky soutěže: 
Během konání soutěže může soutěžící vyplnit soutěžní formulář a odpovědět na položené otázky pouze jednou. Odpoví-li účastník se stejnou e-mailovou adresou nebo stejným telefonním číslem více než jednou, budou jeho druhé a další odpovědi v soutěžním týdnu ze soutěže vyřazeny. 
Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhry jsou nevymahatelné. 
Výhrou se rozumějí výlučně ceny v podobě domácích robotů iRobot. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani jejich rodinní příslušníci. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s doručovací adresou v ČR. Osoba mladší 18 let nemá nárok na výhru.
Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za doručení výher či za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrny známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.irobot.cz. 
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) jsou jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. 
Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředek k poškozování jména pořadatele či organizátora, nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladu či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v techto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. 

V Praze dne 1.5.2014

 

 
 
 
 


produkt byl přidán do košíku
přejít do košíku